Řez okrasných stromů

Řez okrasných stromů patří mezi nejzákladnější péči o ně, jak u nejmladších jedinců, tak u starých úctyhodných velikánů. Každý strom potřebuje specifický řez, který je „ušitý“ přímo jemu na míru. Podle časového hlediska i požadované funkce stromu je dělíme na řezy zakládací, udržovací, speciální a likvidační.

  • Zakládací řez se provádí při zapěstování mladých stromků. U tohoto typu řezu je prvořadým cílem správné založení koruny v požadované velikosti. Nejčastěji to znamená výšku nasazení kosterních větví nad zemí a rozložení větví v koruně. Při výsadbě nebo přesadbě stromu na trvalé stanoviště je nezbytné pomocí tohoto řezu srovnat nadzemní a kořenovou část stromku. Součástí těchto řezů je provádění výchovného řezu u mladých stromů. Používá se i u znovu zapěstování koruny poškozeného nebo zredukovaného stromu. Správné provedení tohoto typu řezu je nezbytné pro bezproblémové fungování stromu na trvalém stanovišti!

 

  • Udržovací řez patří mezi nejčastější typ řezu při ošetřování stromů. U nich rozlišujeme: 
  1. zdravotní řez patří mezi nejpoužívanější. Při tomto typu řezu odstraňujeme či zkracujeme suché, mechanicky poškozené či jinak provozně nebezpečné větve; také odumírající nebo napadené chorobami a škůdci; navzájem se křížící, zahušťující a nevhodně postavené; tlakové větvení; a pahýly, výmladky a větve se sníženou vitalitou.
  2. bezpečnostní řez vychází ze zdravotního řezu - je jeho minimální variantou. Tento řez je účelově založený na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. U něj odstraňujeme větve suché (nad 5cm), mechanicky poškozené, nalomené či zlomené, či větve bezprostředně hrozící svým pádem.
  3. redukční řez a jeho varianty používáme tam, kde je třeba z nějakých důvodů (převážně bezpečnostních) redukovat korunu. Při tomto typu řezu obvodově korunu zmenšíme. Po tomto zákroku je nezbytné v pravidelném intervalu řez opakovat. Pro všechny typy udržovacích řezu je nejvhodnějším obdobím pro řez první polovina vegetace (duben-červen). Ovšem podle podmínek lze provést řez kdykoliv.

 

  • Speciální řez se používá tam, kde je třeba znovu založit korunu. Mezi speciální řezy patří:
  1. Rekonstrukční řez se používá tam, kde je potřeba založit po silném jednorázovém šoku (na ráz odumře listový aparát a zregeneruje tvorbou nových sekundárních výhonů - vlků) novou korunu. Takovýto řez provádíme opakovaně po dobu několika let, než se zapěstuje stabilní koruna.
  2. Řez hlavový a řez na čípek je vhodný pouze u některých druhů taxonů a za podmínky pravidelného každoročního řezu případně řezu jednou za dva roky (odstraňujeme jedno až dvouleté (u hlavového řezu) výhony). Tímto řezem každoročně obnovujeme korunu.
  3. ,,Přírodě blízký‘‘ řez můžeme použít na velmi starých a hodnotných stromech. Jedná se o typ řezu, který napodobuje přirozené odumírání stromu, kde silnější suché zredukované větve ponecháváme v koruně. Při tomto typu řezu je nezbytné, aby strom zůstal staticky stabilní.
  • Likvidační řez je v podstatě kácení. Cílem kácení je odstranit z pozemku strom většinou z pěstebních, fytopatologických, bezpečnostních nebo kompozičních důvodů. Pokud je to jen trochu možné, měl by se po skáceném stromě vysadit nový.

Všechny tyto řezy a zejména kácení je vysoce specializovaná činnost, jedná se převážně o výškové práce, na které je potřeba odbornost a speciální vybavení. Péči o vzrostlé stromy zajišťují profesionální arboristé.

Řez vrby tzv. 'na hlavu'

/album/rez-vrby-tzv-na-hlavu/hlavovy-rez-vrby3-jpg/ Před řezem vrby /album/rez-vrby-tzv-na-hlavu/hlavovy-rez-vrby-jpg/ Těsně po řezu vrby /album/rez-vrby-tzv-na-hlavu/hlavovy-rez-vrby2-jpg/ Již uklizené větve po řezu vrby