Kácení stromů

Při kácení odstraňujeme nežádoucí strom z pozemku a je to nevratný proces. 

Dne14.10.2014 vyšla ve Sbírce zákonu novella vyhláčka číslo 189/2013 Sb., která upravuje kácení na dřevin na pozemcích mimo les. Tato novela s krásným čísle 222/2014 Sb. a s účinností od 1.11. 2014 podstatně mění podmínky ke kácení dřevin. 

Dříve platilo,že na většinu stromů určených ke kácení již není třeba povolení od odboru životního prostředí příslušného správního úřadu . O to více je nutné posoudit, zda-li je opravdu třeba předmětnou dřevinu skácet či nikoliv. 

Nově tedy platí, že povolení není třeba:

  •  pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
 
  • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
 
  • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
 
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 

Na všechny ostatní dřeviny je třeba povolení od příslušného správního úřadu!!

 

Termín kácení podle vyhlášky zůstává stejný a to, že se kácí zpravidla v době vegetačního klidu dřevin. Kácet v době vegetace tedy zakázáno není. 

Kácením stromů mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné tímto zákonem. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů.

 

Vzor formuláře o povolení ke kácení najdete zde:

 Žádost o povolení ke kácení dřevin.doc

 

Vzor formuláře o oznámení havarijním kácení nebo o oznámení z o kácení dřevin za účelem obnovy porostu či probírky porostu, najdete  zde: 

Oznámení o kácení dřevin.doc


 

Vždy se jedná o velice specifickou a nebezpečnou činnost. Kácení je možno rozdělit na dva typy a to kácení od pařezu a kácení postupné.

  • Kácení od pařezu je nejčastější a většinou ho provede každý dřevorubec nebo zručný laik. Předpokladem je ovšem místo, kam se požadovaný strom položí.
  • Kácení postupné se použije tam, kde není místo, kam lze celý strom bezpečně položit. Při takovémto kácení je vhodné si zavolat profesionálního arboristu. Ten je vybaven potřebným nářadím a arboristickým vybavením; a dokáže i nad střechu nakloněný strom bezpečně skácet. Zpravidla to dělá tak, že postupně od koruny dolů odřezává větve a bezpečně je pomocí lan dostává dolů. Stejným způsobem pak odřezává i kmen. Toto kácení je velice rizikové a časově náročné. Nezbytné je vybavení předchozí zkušeností a výbornou sehraností celého týmu, který vlastní kácení provádí.