Doplňující vyhláška 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.

 

Tato vyhláška pozbyla platnosti 14.7.2013 neboť ji nahradila vyhláška číslo 189/2013 Sb.!

 

Tato vyhláška doplňuje některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Je to vyhláška, podle které se řídí většina odborů životního prostředí městských, místních a obecních úřadů. V této vyhlášce je v § 8, řešena problematika povolování kácení dřevin. Znění tohoto paragrafu je toto:

§ 8

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení

(k § 8 odst. 3 a 5 zákona)

            (1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

            (2) Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, 5) se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

            (3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

a) jméno a adresu žadatele,

b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

e) zdůvodnění žádosti.

            (4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.

            (5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. (Úředně se vegetační klid uvádí v období od 1.11. do 31.3., takže není podmínkou jen v tomto období kácet. Z tohoto ustanovení lze chápat, že se může kácet kdykoliv.) K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

Celá vyhláška je k dispozici zde: 395_1992_5_2008_3.pdf (272,9 kB)395-92.pdf (425,8 kB)395-92.pdf (425,8 kB)